chimei.org.tw

 • ®Â½Ã¥ô°È
 •  
 • ¸ó¬É¥¢±±
 •  
 • ¤h§Î¸¼°g3
 •  
 • ¤j­^¶¯¤Ñ¹Î
 •  
 • ¦Ê¦Ñ¶×­·¬y°o
 •  
 • ¦w®r¨©º¸
 •  
 • ±±¨î
 •  

 • µl¤Ø«×¤w­­¡ã·~¬É³Ì¦h½u¤w¥¿©f¡ã°t¦x«×¦Ê¤À¦Ê¡ã¥u­n»¡±o¥x¬ü¬Ü´n´±°µ¡ã§k¶o¸Õ¬Ý!!!
 •  
 • ¥u¦³¶k¹Ï°Ï
 •  
 • µ¹§a²n
 •  
 • °w¤Õ°½©ç¦Û©ç
 •  
 • ºµ¿ß¶k¹Ï°Ï
 •  
 • ³±²ô¼w¤j¤y
 •  
 • ·r¤w¤k¥d¼½
 •  

 • ´£¼f·s¨î new
 •  
 • ¼v­µ±m°Ï
 •  
 • ¹c»¡ªk¸ê°t±m°Ï
 •  
 • ©ÒÄݦu¾÷Ãö
 •  
 • ¶}®x¶i«×¬d¸ß
 •  
 • ªk©ç¡b¥d¤å¡b®x´Á¬d¸ß
 •  
 • ºô¸ôªÚ¾f
 •  

 • ®a¸Ì­þ¨Ç¹q¾¹¿ç®g¤j¡h
 •  
 • ¾ã§Î¬ü®e¬ì
 •  
 • »ó«|ÃèÀˬdµ²ªg¡a½ÐÂå¥ÍÀ°¦£¬Ý¤u¡c
 •  
 • µ¹Ä_Ä_¦y´£°ª©è§Ü¤oªºÃÄ·|¤£·|¦³¨Ì¿à©Ê¡h
 •  
 • «o°·¾i¥Í
 •  
 • ²£«á²æ¾vªº­¹Àøªº¤èªk¬o¤°»ò¡h
 •  
 • ¨à¬ì
 •  

 • 104¦~®½´Ú¦w¿ý
 •  
 • ¬¡°Ê½t°_
 •  
 • ­^¤ý«Ç²k·s¦¨­û¡@¤p¤½...
 •  
 • ¿Ë·rªºÃa¿ß¥ý¥Í
 •  
 • ¤j®a»¡²ø¤l
 •  
 • ¡m¿Áô®q¡n§¢«°µo«Â...
 •  
 • ©¼±o¼ï¡g ¹Ï¤å¥þ...
 •  

 • ®ü¸é¤ý694
 •  
 • ´ð«n¤c¤h7
 •  
 • ®a¦³¤k¤Í º©µe50
 •  
 • «æ©Ê¤l§bÀï»p®É¶¡¤p°½28
 •  
 • ­¹´u¤§Æf8
 •  
 • °°ÅÊ
 •  
 • §Æ¼w¥§ÔÕªºÃm¤h¢º7
 •  

 • ¤º¬f³¡¡u¥~Äy°t°¸·ÓÅu»²¾É°òª÷¼x¨d105¦~«×¸É§u¬ã¨s­pµe®×...
 •  
 • ¬ì§Þ³¡2016¦~»p¼w°ê¾Ç³n¥æ¬yÁ`¸p¡daad¡^ÂùÃä¨óij¤u...
 •  
 • °ê¥ß¶§©ú¤j¾Ç ¨ç¥»®Õ»p¤¤¬ã°|ÂÔ­q©ó104¦~6¤ë2¤é¡¤g...
 •  
 • ²¦·~¥Í¬y¦v´n·~º¡·n«×½Õ¬d
 •  
 • 103¦~«×¥~»y¯à¤o´£¤É­pµe
 •  
 • ±À¼s±Ð¨|
 •  
 • ±Ð¾Ç¨ô¶v­pµe
 •  


 • ¿ù¶ù¨}½t¤§¬~­Þ¿ý
 •  
 • Ãd¦m°fŧ¡g¸¡¶Â¤ý·Ý·ÄÃd©d
 •  
 • ­p©r¹Þ¤k
 •  
 • «_µp­^¶¯
 •  
 • ³Ì±j±ó¤Ö
 •  
 • ²õ¯î¬ö
 •  
 • Às¦å¾Ô¯«
 •  


 • mp travel
 •  
 • ©ú³ø±Ð¨|¥xª©
 •  
 • ·s»d
 •  
 • Àu´f¨é¤u¸ü
 •  
 • °·±d
 •  
 • ±Ð¨|
 •  
 • Ū®Ñ
 •  

 • ¿}§¿¯f°·±d­¹«~
 •  
 • ¤¯·r±Ð¾Ç¬ã¨s³¡
 •  
 • µ½¥Î¨Å©ÐÄá¼vÀˬd¡a´ª¥x¨Å©Ð­ì¦ìÀù
 •  
 • ¬k¸`´Á¶¡ °£¤i¡bªì¤@¡bªì¤g¡bªì¤t ¤j¨½°|°Ï¡u«æªù¶e¡vªa°È®É¬q
 •  
 • ÃöÃh¯fµ£-»¡¬g¨Æ¨t¦c¬¡°Ê
 •  
 • ¶p!¥»°|°Ñ¥2014¦~¥xÆw°·±d·ÓÅ@Áp¦x¾Ç³n¬ã°q·|º¨È¬w°·±d·ÓÅ@¦~·|½×¤å...
 •  
 • ¤¸®d¨ì¡d¦y´ö¶ê¤pºj¨b¤Ö¤£¤f
 •   • ¥»¤¤¤ß¦u¶µ­^»y¯à¤o´úÅç»pcefr¯Å¼Æ°Ñ·Ó¡g¥»¤¤¤ß¦Û¿ì´úÅç
 •  
 • ±Ð¨|³¡
 •  
 • ª÷º¦Ò¥Í±m³x
 •  
 • 104¦~8¤ë15¤é¤¤¯ÅťŪ´úÅç5/20~6/3¨ü²z³ø¦w
 •  
 • ¡u¥þ¥Á­^ÀË¡v¤½¥¬104¦~´úÅç¤é´Á¡b·sªa°È¡gÂx¤j¿ì²zťŪ»¡¼g¤@¤é¦Ò¤Î´£¨Ñ¦¨Áz°Ñ·Óªí
 •  
 • »¡¼g(½Æ¸Õ)¹Î³ø©ú²Óªí
 •  
 • ¡i§k¶o¤u¸ü¡j¥þ¥Á­^À˳qapp¤É¯Åª©¡b¾Ç²ß»p±Ð¾Ç¸ê·½¥¡iÁÙ¥i¨Égept¥xª©ª«»p½Òµ{­­®ÉÀu´f¡i
 •  

 • ­¹ÃÐ
 •  
 • °ê®aºô¸ôÂå°|
 •  
 • 000¤¸(10½ü´À)
 •  
 • ®ø¤Æ¤º¬ì
 •  
 • ¼v­µ
 •  
 • Âå®v±mÄæ
 •  
 • µo³øªÀ
 •  

 • ·p®¦¸`°½Ãi½g
 •  
 • ¤½¥dªº¾v«¬
 •  
 • ³ß¦Ï¦Ï¤ôªg¤j¾Ô
 •  
 • Ã~¤ýª§¹Ü¾Ô
 •  
 • «e­ï³¡¶¤¢²
 •  
 • ©ÇÃ~­x¹Î
 •  
 • ¥þ©ú¬p¼¯¦«ÁÉ
 •  

 • ¥»·|¨ó§u»o¥_¥«©²±À°Ê¡u·s¥Í¨à¦m«æ«¬¥ý¤Ñ¤ßŦ¯f¿zÀË¡vÀò¹{ÃØ·pÁª¬
 •  
 • ·s¥Í¨à¥ý¤Ñ¥nÁ²§±`¯e¯f
 •  
 • ¥ý¤Ñ©Ê¼w°ê³Â¯l¯g­Ô¸s¬y¦æ¯f¾Ç½Õ¬d
 •  
 • ¥»·|³sÄò¤t©¡ºaÀò½Ã¥Í°¹Îªk¤hµû®Ö ¯sÀu°òª÷·|
 •  
 • µØ¤h°ò¦Åܲ§¸ê®Æ®w
 •  
 • «o°·Àç¾i
 •  
 • ¡
 •  


 • ¡mÅÆf¥l³ê summoners war¡n¤ô¤õ­·Äݩʤt¬p¡b¥|¬pµûµ¥
 •  
 • ¡m¨ÄÂ÷©Ê¦Ê¸u¨È·æ¤ý¡n¸õ·s¤â±Ðµ{ ¨ê­º©â±Ð¾Ç
 •  
 • ¤â¾÷¹cÀ¸¥æ¬y°Ï
 •  
 • ios/android¹cÀ¸§ð²¤
 •  
 • ps3/ps4§ð²¤¤ß±o°Ï
 •  
 • ¡m¼Æ½xÄ_¨©ª«»y¡gºô¸ô°»±´¡n¥þ¤ä½u¥ô°È¦cªí¤@Äý
 •  


 • ¡mÅ@ªá¹a¡n
 •  
 • ¡mÃä¯î¶Ç»¡¤g¡n
 •  
 • ¡i¥¿¼w¥~°o¡j
 •  
 • ¡i¤h¶¡µü¸Ü¡j
 •  
 • ¡mIJºn¾ú¥vªº¯ß°Ê¡¤t¡^¡n
 •  
 • ¡m½Âà±Ð«Ç¡n
 •  
 • ¡m¤@Án¹Ä®§¡n
 •