w3.org

 • core-aam 1.1)
 •  
 • w3c发布html5 web 消息的正式推荐标准
 •  
 • w3c发布在html中使用aria的工作草案
 •  
 • 专题论坛(w3c track)
 •  
 • wai-aria 1.1)
 •  
 • w3c发布互联网媒体字幕的ttml文本和图片规范的候选推荐标准 向公众征集参考实现
 •