sttvisa.com

 • ²£«~³­p¼ú
 •  
 • ²£·~»eµj
 •  
 • »²¾É¹Î¶¤
 •  
 • www.otop.tw
 •  
 • ¦h´cÅé¼v­µ
 •  
 • ®ü¥~¦ñ¤â§
 •  
 • 2015¥xÆw¿o·|
 •  

 • ¥xª©«~½u¤w­qÁÊ
 •  
 • ¬f©²¹q¤l±ÄÁʺô
 •  
 • ³õªø»p¥Á¦³¬ù
 •  
 • eµ¥¤½°È¶é
 •  
 • °ê®aÀɮ׸ê°tºô
 •  
 • ¦a¤è¦æ¬f¬ã²ße¾Ç¤¤¤ß
 •  
 • ¥x¥_e¤j¼Æ¦ì¾Ç²ßºô
 •  


 • embedded
 •  
 • ­º­¶
 •  
 • ±m³x¥xÆw·r´¶¥Í¸³¨ÆÁ`¸g²z§õ¶©¦w¡@ºëÂi·l¼q§Þ³n¨ú¥n¹p®g¦³±æ
 •  
 • mems
 •  
 • mcu
 •  
 • interface
 •  
 • fpga
 •  
 • ovg-015 av¤kÀuが¼¼¼v²{³õ
 •  
 • °ê¼Òºë±m¨p©ç®m¹ÏµøÀw²Ä¤»©u¡50®m¡^
 •  
 • Äf¤h¥¬»p®r¬üªº©Ê·r¬g¨Æ 27p
 •  
 • ¬°±bÄm¨­ ¨k¤Í¶¤f§i¥l©Ê«i
 •  
 • ¨k¤h¥²¾Çªº¢²¢¯¬íÅý¤k¤hºÆ¨gªº©Ê·r¯µ³z
 •  
 • °ê¼Òºë±m¨p©ç®m¹ÏµøÀw²Ä¤­©u¡50®m¡^
 •  
 • ª½¼½²{³õÅsÂi³õ­±Àª§¼
 •   • ¤é¥»¤k«Ä±Æ¦æ
 •  
 • 104¤h¤o»È¦æ
 •  
 • ±¡¦â±Æ¦æº
 •  
 • ¥x¥_¿¤¬f©²
 •  
 • ¼k«¦±Æ¦æº
 •  
 • kiss7-11±¡¦â±Æ¦æ
 •  
 • ¥x¥_¥«°±¨®¶o¬d¸ß
 •  

 • »p°¨¨Ó¦è¨È--³Í¨à®w «o«ù±k
 •  
 • ¤w®ü°Ó»È
 •  
 • ¥¿°ò¬ì§Þ
 •  
 • ª@¶§°ê»Ú¥b¾ÉÅé
 •  
 • ¹ªÀy«o³æÅܧóú¶o¤è¦¡ ¥þ²y¤h¹ØÃا¨é
 •  
 • ´¹Ú¬ì§Þ
 •  
 • ºÍ©ú¬ì§Þ
 •  


 • pornhub·j©«¹f¤h«Ó­ô·f«Ó­ô~µo²{¦è¸Ëªa·s¨kÀu¡iryohei¡j·f¥lªº³£¬o«Ó­ô³á
 •  
 • ºô¸ô²¿º¤p«ÓÅsÁy
 •  
 • pornhub¤é¥» ¥h«Ó¦p¾Ç®aª±¦b©Ð¶¡µo²{¦â±¡®Ñ¥zµ²ªg......
 •  
 • ´µ¤å³b¨k´n¬o°¦²¿ºªºª¯!!!
 •  
 • ¤p§ÌÁy¤£¦n¬Ý ©Ò¥h½Ð¨£½Ì
 •  
 • ¤é¥»¡g20¦~¦p¹b¿n²Ö ³y´n¤é¥»¦ñ«qµn°o
 •  
 • ¥xÆw³\¦ö¥Í¡g¡u¤@¦ê¿¼¡v¬Ý¨k¤h©r¹b 20150526
 •  

 • ¥¤j·|­û
 •  
 • ­q¹q¤l³ø
 •  
 • pxi¤j°Ü4g/5g¶q´ú°Ó¼t
 •  
 • 2015¦~´¼¼z«¬¤â¾÷/¬ïÀ¹¦¡ÃöÁä¹s²Õ¥ó§¹¥þ­åªr
 •  
 • ·s¹q¤l­º­¶
 •  
 • 802.11ac 2¡Ñ2 mimo³æ´¹¤ù§u§ð¡@¤â¾÷wi-fi¶Ç¿é²vöt¯}600mbit/s
 •  
 • ­q¾\Âø»x
 •  

 • ¾Ç®Õ·j´m¾¹
 •  
 • °·±d
 •  
 • ¨Ï¥Î±ø´Ú¤Î²Ó«h
 •  
 • ®Õ¶é°oªÌ
 •  
 • ¨È¬w¶g¥z
 •  
 • ¥@¬ÉµØ¤å´cÅé
 •  
 • ©ö³Õºô
 •  

 • ¡m¥´³y¨s¦³¨x¯fªº¬üÄr®q¡n·s®Ñµoªí
 •  
 • ½¬¥Í¬¡¦ò¥°ªk¬ö­n
 •  
 • Ä_¦¨5¤ë¦x¨ÖÀ禬¦~¼w9%
 •  
 • ait·s»d¶°Àa
 •  
 • ¸q¤£®eÃã¼vÅt¥Á½Õ ¬x¼f·vÄò©é
 •  
 • °fÄÖ«o¾i±q¡uÀy¡v¶}©l
 •  
 • ®Û·ù5¤ëÀ禬¦~¼w24%
 •  

 • ¶u´Ú
 •  
 • ²¾°ÊÂd
 •  
 • wii¹cÀ¸¤ù±m½æ©±
 •  
 • ¹qªi©Ô¥Ö
 •  
 • ¨rÀy
 •  
 • ´îªÎ
 •  
 • ¤Ú¨½®q
 •  

 • °êÃÀ·|±ÀÂˡФ»¤ë¥÷®iºt¬¡°Ê
 •  
 • ´hªÙªÅ¶¡ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q
 •  
 • °êÃÀ·|¥zª«
 •  
 • ´hªÙÃÀ³n¤¤¤ß
 •  
 • ¹l´Á¹q¤l³ø
 •  
 • ¸É§u¼f¬dµ²ªg
 •  
 • 2015¦~«×¬ö¿ý¤ù»s§@±m®×¸É§uµ²ªg¤½§g
 •  


 • ¥_¤æ¤§®±
 •  
 • ¦w°»±´¬_«n
 •  
 • ¦p¯Å¥Í¢º
 •  
 • ¨¬²y¤p±n
 •  
 • is pure
 •  
 • ¹qªi±Ð®v
 •  
 • ¤@¥ð©m©|
 •   • ®Õ¤Í¸ê°t
 •  
 • °ª¤j¹q¤l³ø
 •  
 • ±Ð®v¸ê°t
 •  
 • ¡i°ª¤j¨ô¶v¡j¾Ç¥Í±jªÙ©r¦w²¼¿ï¬¡°Ê ...
 •  
 • ®½´Ú°ª¤j
 •  
 • °ê¥ß°ª¶¯¤j¾Ç¾Ç¥Í±jªÙ103¾Ç¦~´»°²­É¦í¥Ó½Ð ...
 •  
 • ®Õ¥~¥æ³q
 •  

 • ¤j¤Ø¤ofpd
 •  
 • ¤é¥øº¥±ó¬ü·|­p¼Ð·ÇÂà±Äifrs
 •  
 • ¶³ºÝºô
 •  
 • ¤t¬p¹q¤l(samsung electronics)
 •  
 • ª«Ápºô
 •  
 • ·l«¬¹qºô±n§ïÅܲ{¦³¹q¤o¨t²Î¥Íºa
 •  
 • ³ø¦wcomputex¬ì§Þ½×¾Â §g§½·s¿³¦æ°Êºª«Áp°Ó¾÷¡i
 •