sttvisa.com

 • 2015«È®a®äªá²½
 •  
 • ®ü¥~¦ñ¤â§
 •  
 • »²¾É®×¨Ò
 •  
 • ¦a¤è²£·~¥dÃdÀ
 •  
 • ¹q¤l®Ñ
 •  
 • 2015¼ê´ò°ê»Ú®ü¤wªá¤õ¸`
 •  
 • ®È¹c¦æ¨Æ¾ä
 •  

 • ¥ÃÄò¤½¦@¤uµ{¤j¤fºô
 •  
 • //tndais.coa.gov.tw/show_index.php
 •  
 • ¹a§@ª«±ÀÂË¥ÎÃÄ
 •  
 • ¤½°È¤h­û²×¨­¾Ç²ß¤j¤fºô
 •  
 • °ê®aºô¸ô®Ñ©±
 •  
 • ©Ê§o¥­µ¥
 •  
 • google
 •  


 • ±d¥þ¹q¤o½u³q°t©µ¦ù¾¹±Ä¥Îceleno´¼¼z«¬wi-fi§Þ³n
 •  
 • ¤º«Ø­t¸üª¬ªp¤Àªr/«oÅ@¥\¯à¡@¦Û§Ú¶eÀø¹q´¹Åé±j¤Æª«Ápºô¥i¾a«×
 •  
 • mcu
 •  
 • power
 •  
 • asml±µÀò³³Æ¤j³æ¡@euv·l¼v°Ó¥Î¶i®iÁÚ¤j¨b
 •  
 • rss­q¾\
 •  
 • sensor
 •  
 • ¨k¤h¥²¾Çªº¢²¢¯¬íÅý¤k¤hºÆ¨gªº©Ê·r¯µ³z
 •  
 • °ê¼Òºë±m¨p©ç®m¹ÏµøÀw²Ä¤»©u¡50®m¡^
 •  
 • ²¿ºÅ@¤hºò´¡ÄÌ¥Þ
 •  
 • ¬°±bÄm¨­ ¨k¤Í¶¤f§i¥l©Ê«i
 •  
 • ¦p¦óª±§Ë³±¤á¨Ï¤k¦ñ¼¤¤õµi¨­ ¯u¹êÅé·|
 •  
 • ¤j¤@¥Í¶}¦â±¡¶Ç¼½¤½¥q¡@¶±¥Î¥¼¦¨¦~¤Ö¤k ...
 •  
 • ¬o§_¯à¦b²³¦hºë²g§ðÀ»¤u°ª¼é©o
 •   • yahpp·j´m¤ÞÀº
 •  
 • 69¦¨¤hºô
 •  
 • ¥x¥_¥«¬f©²
 •  
 • 3+2¶l»¼°Ï¸¹¬d¸ß
 •  
 • ¤é¥»¤k«Ä±Æ¦æ
 •  
 • ¹a²£¦æ±¡
 •  
 • ´¡´¡´¡±Æ¦æ
 •  

 • ¦Ê¤¦¯s¥ÍÂåÀ禬µn°ª®p
 •  
 • ¤Þ¶i¤j®vÆÂi ¼w²±¦wÁp²`¯Ñ¥xÆw
 •  
 • ¤o´¹¬ì§Þ
 •  
 • ¥þ²y¤h¹Ø«oÀi
 •  
 • ¤½§i104¦~04¤ë¥÷¦Ûµ²°°È³ø§i¤§­t¶Å¤ñ
 •  
 • ·ç¹©¬ì§Þ
 •  
 • ¥¼¤w¥«ªÑ²¼-ic³­p
 •  


 • ¡i­»´ä¡j¤µ¤éºÆ¶Çµó¥«¨ª»k¤j°¦¨k¯«¡g§ÚÀ°¿Ë±­·h­á¦×¡i
 •  
 • ¥xÆw³\¦ö¥Í¡g¡u¤@¦ê¿¼¡v¬Ý¨k¤h©r¹b 20150526
 •  
 • tumblr ¨Ó¬Ý«Ó­ô¥þ»rºÎıÁÙ¹Ú¿ò
 •  
 • ¤p§ÌÁy¤£¦n¬Ý ©Ò¥h½Ð¨£½Ì
 •  
 • ºô¸ô²¿º¤p«ÓÅsÁy
 •  
 • °ê»Ú¤µ¥¤f¡i±b«Ã¦xªk¤@³q¹l¡@·rº¸Äõ¦p§Ó¥ß°¨¤u¸÷¨d±b¦¨¥\ 20150526
 •  
 • (xtube) ®l¤Ñ´n¬o­n¬ï­i¤ß ¤£¹l¤u­±¤j¤äªº¸Ó«ç´²¼ö
 •  

 • ¨®¸ü¸ê³q°t²£·~±m¿è
 •  
 • ­q¾\Âø»x
 •  
 • 2014¦~ª©´¼¼z«¬¦æ°ÊÁpºô¸Ë¸m®t²§¤Æ³­p§¹¥þ§ð²¤
 •  
 • 2015¦~ª©´o¤j¦¡¨t²Î³­p¸Ñ±k
 •  
 • Ápµ¸µo¦æ³¡
 •  
 • ¥»´Á¥Ø¿ý
 •  
 • 2015¦~ª©³q°t²£·~ÃöÁä³ø§i
 •  

 • ®Ñ©±
 •  
 • ©ú³øºô¯¸
 •  
 • ©ú³ø±Ð¨|¥xª©
 •  
 • ¤u¸ü¦r®w
 •  
 • Àu´f¨é¤u¸ü
 •  
 • ¾Ç®Õ·j´m¾¹
 •  
 • ¹q¶l
 •  

 • ¥x¹f¹q³q¹l°t®§6.7¤¸
 •  
 • ¹ê¤ß¡b¹ê¬wªº¬x¨q¬w ©mªÅ¤ßµæ¤£¦p
 •  
 • »oÆw´ä°È¤½¥q»p¿¤¥«¬f©²¿ì²z²£©x¾Ç¨t¦c®y½Í·|
 •  
 • ºÖº¸¼¯¨fÆ¥ú¥h
 •  
 • ¤Úµn¬¥¼wªk¤ý¬°¥xÆw¬èºÖ
 •  
 • °e·r¨u¯fªwªwÀs ·s¥_Âťηr¶ñ¸É¯Ê¾Ñ
 •  
 • ·s¥_½Ã¥Í§½©âÅçºÝ¤ÈÀ³´º­¹«~ 6¥ó¤£¦x®æ
 •  

 • 2010聖誕節
 •  
 • ¨t²Î®a¨ã
 •  
 • ´Ó¤ú
 •  
 • ´Ó¤úºô
 •  
 • °£´³
 •  
 • ¬v®Æ¹p®g
 •  
 • ¤p¤t
 •  

 • ¬ã¨s½Õ¬d
 •  
 • °êÃÀ·|¡u³ÐÁ~¤j¨Ï¤u§@§{¡v ÁÜ¥ø·~¥dºÞ¡uÃÀ¡v°_¨Ó¡i
 •  
 • °ª¶¯¥«ºx¤s¥Í¬¡¤å¤Æ¶é°Ï
 •  
 • Æ·qÃÀ³n
 •  
 • ¨ä¥l±m®×
 •  
 • ºÊ·þ­nÂi
 •  
 • ¸É§u°t®§
 •  


 • dna2
 •  
 • ©Ç¿ß³Á§j
 •  
 • ­x±ä
 •  
 • ¤u¯Å¥Ítvª©
 •  
 • ´Ñ»î
 •  
 • ´åÀ¸¤ý
 •  
 • §Æ¼w¥§ÔÕªºÃm¤h¢º
 •   • ¡i°ª¤j¨ô¶v¡j¾Ç¥Í±jªÙ©r¦w²¼¿ï¬¡°Ê ...
 •  
 • ¦Ò¥Í¸ê°t
 •  
 • °ê¥ß°ª¶¯¤j¾Ç¦è¬v»y¤å¾Ç¨t¸Û¼x±m¥ô±Ð®v¤½§i ...
 •  
 • ±Ð®v¸ê°t
 •  
 • ¸Û¼x»y¨¥(¤¤¤å)¥æ´«
 •  
 • ®½´Ú°ª¤j
 •  
 • ²Ä¤@¦¸¾Ç¤é»y´n¤w¤â!!2015´»´Á¤é¤å±k¶° ...
 •  

 • daf
 •  
 • ª«Ápºô
 •  
 • ¹q¸£¹bºâ
 •  
 • ¥Û¾¥²mÀ³¥ÎÀu¶Õ
 •  
 • led
 •  
 • dtf
 •  
 • ¬ì§Þ-®ø¶o©Ê¹q¤l
 •